دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : هادی   صمدی

پست الکترونیکی : samadi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست‌شناسی- میکروبیولو‍ژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فلسفه‌ی علم
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه‌ی علم
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

·        مدیر پژوهش دانشکده‌ی الهیات و فلسفه، واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1389 تا 1393 و 1394 تا کنونعضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه فلسفه‌ی علم

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه فلسفه علم- مدیر گروه مقطع دکتری- مدیر پژوهش دانشکده‌ی الهیات و فلسفه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-02-04

هادی صمدی

هادی صمدی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^